ИнтерАкт  itemprop=

ИнтерАкт

Фирма Интеракт е вносител на бактериалния тор BactoFil в България. Продуктът се използва за торене на всички видове култури, a също и за разграждане на растителните остатъци .Фирмата предлага също разпръсквателната система BactoFil Jet, електронни
София, ж.к. Дружба, бл. 70, вх. В

Фирма Интеракт е вносител на бактериалния тор BactoFil в България. Продуктът се използва за торене на всички видове култури, a също и за разграждане на растителните остатъци .Фирмата предлага също разпръсквателната система BactoFil Jet, електронни почвени рН-метри и почвени анализатори, химически комплекти за установяването на азот, фосфор и калий в почвата. От 2010 годна фирмата разширява своята дейност и ще извършва вземане на почвени проби и извършване на почвени анализи. НОВО!АКЦИЯ! НОВО!АКЦИЯ! През 2010 година фирма Интеракт разширява обхвата на своята акция. Всички, които закупят еднократно 100 и повече литра или сключат с нас договор за доставка на най-малко 100 литра БактоФил през годината ще получат като бонус електронен уред за измерване на почвеното плодородие или химически комплект за почвен анализ. Закупилите еднократно 400 литра иливъз основата на договор заявят за 2010 и 2011 година общо най-малко 400 литраще получат като бонус разпръсквателната система BactoFil Jet. На клиентите, които приложатоткритата технологична линия БактоФил - Акрамет ще им бъде предоставена безплатна специализирана информация и ще имат право на безплатни почвени анализи от полетата, върху които са приложени препаратите. Микробиологичния препарат ВactoFil®е резултат на 15 годишен труд на унгарски учени-агробиолози. Той се произвежда от 2001 година и е получил разрешение за продажба в ЕС. Има патентна защита в повече от 80 държави в света. През декември 2004 година получи разрешение за употреба в България. ВactoFil® е универсален комплексен тор който се използува за торене на всички селскостопански култури. Съдържа целенасочено подбрани почвени микроорганизми, които участвуват в кръговрата между живата и неживата природа и с дейността си осигуряват балансирано хранене на растенията през целия период на вегетацията. Едни от бактериите фиксират азот от въздуха, други освобождават калия от алумосиликатите, а трети минерализират органичните азот, фосфор и калий. Общото количество на доставяните хранителни елементи, измерени в активно вещество възлиза на 8-10 кг азот, 3,5 – 4 кг фосфор и 3,5-4 кг калий на декар за една година. Бактериите на препарата доставят на растенията също така и други хранителни елементи, предизвикват синтезиране на растителни витамини, на фитохормони (cinetines, auxinos, gibberellins) и биосинтезират разтворими и неразтворими полизахариди, извършват обеззаразяване на почвата. След измирането им в почвата остава допълнително около 500 кг/дка органична маса. Редовната употреба наВactoFil® намалява нуждата от химически торове. Препаратът може да замести напълно използуването на химическите торове, но докато не бъдат възстановени напълно почвените параметри е добре да се прибягва към корективно торене с минерални торове без да е необходимо да се прекъсва обичайната експлоатация на земите. След възстановяването на почвеното плодородие, може да се премине към торене само с ВactoFil® . Необходимо е да се има предвид, чекомбинираното използуване на ВactoFil®и минерални торовеусвояемостта на последните се увеличава от 60 – 65% на 90 – 95%. Микроорганизмите на препарата живеят на колонии около корените на растенията и се хранят с отделяните от тях секрети. Поради по-големия си брой, те изтласкват патогенните бактерии и другите гъбични зарази и образуват своеобразен защитен екран около корените. Ето защо торените с ВactoFil® култури са по-здрави и се нуждаят от значително по-малко препарати за растителна защита. Това бе потвърдено и по време на изпитването на препарата в България . ВactoFil® ускорява процеса на образуване на хумус като само с няколко третирания може да възстанови нарушеното плодородие. Препаратът спира деградацията на почвите, подобрява структурата им, и убеснява почвените обработки. ВactoFil® се произвежда в три варианта - ВactoFil®А за едносемеделни култури (житни култури, царевица, сорго, луковични растения и тревни площи), ВactoFil®В за двусемеделни растения и ВactoFil®С - специална селекция от микроорганизми, коитоостават активни и при ниски температури, и които разлагат стебла от слънчоглед и царевица. ВactoFil®А съдържа бактериите: Azospirillum brasilense, Azobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens, варианти на микроорганизмите Streptomyces albus, макро и микро елементи, активни вещества, биосинтезирани от микроорганизмите. ВactoFil®В съдържа: Azospirillum lipoferum, Azobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, варианти на микроорганизмите Micrococus roseus, микро елементи, активни вещества, биосинтезирани от микроорганизмите. ВactoFil®С съдържа:Azotobacter vinelandii, Pseudomonas fluorescens, варианти на микроорганизмите Cellvibrio ostrviensis, макро и микроелевенти, биосинтезирани от микроорганизмите вещества, като растежни регулатори, растителни хормони и витамини. Способността на препарата да разгражда растителните остатъци го прави най- ефективното средство за решаване на проблема с ненужната слама и другите растителни остатъци. Напръскана и заорани на дълбочина 10 – 15 см сламата се разлага само за 50-70 дни, а стеблата от слънчоглед и царевица до началото напролетния сезон. Хранителните елементи, оставащи след разлагането са достатъчни за осигуряване на баланса за следващия вегетационен период. Така растителни остатъци могат да се използуват за възстановяването на хранителните запаси и почвеното плодородие като цяло. Продуктът хвърля мост между традиционното и биологичното земеделие като предполага воденето на по-ефективно земеделие, намиращо се в хармония със законите на природата. Микроорганизмите на препарата ВactoFil®са с естествен произход и не са генно променяни. Препаратът отговаря на изискванията на Европейска директива EU 2092/91 за екологично земеделие.Той има сертификат за биологично производство, издаден от унгарската Биоконтрол, която е акредитирана от ИФОАМ. Препаратът не бива да се смесва с бактерициди и фунгициди или с други препарати, които имат антибактериално и обеззаразяващо действие . ВactoFil®няма карантинен период.Използуването на му е възможно при почви с рН 5 – 8, съдържание на хумус - минимум 1% и температура на почватаминимум - 5 С°. Обичайната дозировка е 100 мл BactoFil® на декар, разреден с 20 до 40 л нехлорирана вода. Само есенниците, кореноплодните, някои зеленчуци и цветята изискват завишени до 150 мл/дка. Срокът на годност е шест месеца, при положение, че се съхранява оригинални опаковки в неразпечатан вид, на сухо, защитено от пряко слънчево греене място при температура до 15 С°.. С оглед оптималното използуване на ВactoFil®е необходимо да се вземат редовно почвени проби от местата, които са обработвани с препарата. ДОЗИ И СРОКОВЕ Микробиологичният препарат BactoFil® както и всички препарати за растителна защита и торове не е панацея. Той е в състояние да коригира в известна степен пропуските в агротехниката, но стабилни и високи добиви могат да бъдат получени само, ако бъдат спазени всички агротехнически условия и оптимални срокове. Използуването на препарата води до възстановяването на нарушената структура на почвата и нормализирането на киселата рН реакция на почвите, която блокира усвояването на хранителните вещества. Както и при другите препарати е много трудно да се предвидят условията, при които ще протече производствения процес.Ето защо е много важно да се придържаме към основните принципи за възстановяване на естествената производителност на почвите, без да увреждаме микробиологичната флора в тях. ВactoFil® може да се разглежда като бавнодействуващ NPKтор. Тойподхранва растениятаравномерно и постоянно. Поради различните темповете на извличане на хранителни вещества от растенията през различните фази на развитиеи възстановителното действие на препарата обаче е възможно да настъпивременен дисбаланс между потребностите от даден хранителен елемент и неговото “производство” от микроорганизмите. Това се случва при почви с намалени хранителни запаси или при такивас повишена киселинност. Ето защо до възстановяването на нормалнатазапасеност с основните хранителни вещества е препоръчително да се прилага и корекционно торене. След това може да се премине към торене само с ВactoFil®. На основата на натрупания практически опит можем да направим следните препоръки относно дозите, сроковете и начина на употреба на микробиологичния препарат BactoFil® като тор, при масовото селскостопанско производство, държейки сметка за състоянието на почвата и посевите. ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОВЕС Обработват се с BactoFil® А в дозировка 150мл/дка, от които 50 мл/дка предсеибено през есента и 100 мл/дка като пролетно подхранване. И предсеитбената доза и пролетното подхранване са разтварят в 20 – 40 л вода/дка. Ако предшественикът е бил житна култура, бобови растения или друга култура,прибрана от полето по-рано и растителните остатъци са били третирани със 100 мл/дка през лятото, то необходимостта от есeнно торене най-често отпада. (Това се установява с вземането на почвена проба). Ако съдържанието на хумус в почвата е под 2,5%, или стойността на рН е под 4,5, тогава трябва да се пристъпи към постепенно подобряване качеството на почвата чрез торене с оборска тор, чрез варуване или зелено торене (доколкото е последното е възможно). Задължителна мярка е двойното преораване, като се избягва пролетната оран. На такива площи е необходимо да се сеят сочни треви, а през пет- шест години- люцерна. Ако предшественикът е бил царевица, захарно цвекло или други по-късно прибирани култури, то растителните остатъци се обработват с 100 мл/дка BactoFil®, едновременно с дълбоката оран, а предсеитбено се инкорпорират допълнително още 50мл/дка. Това се налага тъй като растителните остатъци няма да могат да се разложат напълно и в края на февруари-началото на март ще настъпи т.нар. азотно пропадане. Ако се констатира такова явление, тогава се прибягва към корективно торене с 10 –12 кг/дка амониева селитра/дка . Практиката показва, че есенниците се нуждаят задължително и от пролетно подхранване в дозировка 100 мл на декар през февруари-март, когато може де се излезе на полето. ЦАРЕВИЦА, СОРГО, ПРОСО Както и при пшеницата и тук отправните точки са: качеството на почвата, предходната култура и агротехниката. Ако предшественикът е бил житна култура, почвата се намира в добро състояние и растителните остатъци са били третирани със 100 мл/дка BactoFil®А през лятото, то необходимостта от есенно торене отпада. През пролетта предсеитбено е достатъчно да се инкорпорират само 100 мл/дка BactoFil® А. Ако растителните остатъци са били извлечени, но през лятото почвата е била обработена с 50 мл/дка BactoFil®, тогава напролет, предсеитбено е достатъчно да се инкорпорират само 100 мл/дка BactoFil® А. Ако предшественикът е бил окопна култура, тогава се извършва само дълбока оран без да се тори, а почвата се третира с 100 мл/дка BactoFil®А през пролетта. СЛЪЧОГЛЕД Технологията при слънчогледа е същата както при царевицата, с тази разлика, че слънчогледът се обработва с BactoFil® B. ЛЮЦЕРНА Независимо дали ще се сее нова люцерна или ще се извършва подхранване, дозата е 100 мл/дка BactoFil®B.При нова люцерна това се извършва с последната предсеитбена обработка, а при подхранване – най добре е това да стане през март. ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ПАРКОВЕ Тревните площи и парковете се обработват веднъж годишно с BactoFil® A в дозировка 100 мл/дка. Най-благоприятните агротехнически срокове са края на февруари - началото на март. СОЯ, ГРАХ, ФАСУЛ Обработват се с BactoFil® B. Третирането им се извършва веднъж годишно в дозировка 100 мл/дка непосредствено преди засяването. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ Трайните насаждения се обработват с BactoFil®B еднократно. Дозировката е 150 мл/дка при обработка на междуредията и 100 мл/дка, ако препаратът се инжектира в корените на трайните насаждения. При обработката на междуредията препаратът се инкорпорира на дълбочина 5 -10см. При инжектиране около корените или при поливане с лейка както и при засажсането на нови дръвчета в почвата (ямката) се въвежда толкова разтвор, колкото може да поеме почвата. И в двата случая се препоръчва препаратът да се разреди в десетократно повече вода (200 – 400 л). Най-добре е въвеждането на BactoFil в междуредията да се извърши след торене с оборска тор, която самостоятелно или смесена с окосената трева от междуредията се напръсква и заорава на дълбочина 5 -10см. Най-подходящия период за тази операция е втората половина на годината. Така въведен в почвата препаратът ще осигури на растенията необходимия запас от хранителни вещества през следващата вегетация. Ако такава обработка е била извършена през лятото на следващата пролет препаратът може да се въведе самостоятелно. Ако е изградена капкова или подпочвена поливна инсталация, въвеждането на препарата може да се извърши и през нея ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ Зеленчуковите култури, независимо от това дали се отглеждат на открито или в оранжерии изискват по-качествени почви. Най-важното при тях е да се осигури пълното разлагане на органичната материя. В противен случай ще се създадат условия за възникването на азотно пропадане, при което микроорганизмите вместо да отдадат азота на растенията ще го усвояват за синтезирането на собствените си протеини, а почвата ще бъде източник на болести и развъдник на вредители. За тези култури с пълна сила важи казаното по-горе за разлагането на растителните остатъци. Доколкотозеленчуковите култури изискват много по-големи норми на торене, отколкото бактериите в препарата могат да осигурят, използуването му в тези случаи цели да се намалидозата на химическите торове. Препоръчително е с дълбоката оран през есента да се внесат 50 –70 мл/дка BactoFil®B, назависимо от предшественика, а през пролетта се инкорпорират още 100 –120 мл/дка. Ако през есента не е торено, през пролетта дозата трябва да се завиши до 150 мл/дка. Тази завишена доза е необходима поради необходимостта от извършването на естествена дезинфекция на почвата, чрез която се отстраняват вредителите и насекомите. Зеленчуците се торят с BactoFil®B, с изключение на луковичните растения, които се торят с BactoFil®А. ТЮТЮН, ЕТЕРИЧНИ И МАСЛОДАЙНИ РАСТЕНИЯ Обработват се еднократно с BactoFil® B в дозировка 150 мл/дка. Въвеждането на препарата в почвата се извършва с последната предсеитбена обработка или едновременно с със засаждането. КОРЕНОПЛОДНИ Кореноплодните растения се обработват с BactoFil® B в дозировка 150 мл/дка на два пъти. През есента с дълбоката оран без оглед на предходната култура се въвеждат 50 мл/дка, а другата част се внася при подготовката на почвата за засаждане или едновременно със засаждането. Ако през есента не е торено през пролетта се внасят само 100 мл/дка. ЦВЕТЯ При оранжерийно производство се използуват 50 мл от препарата, разредени с 10-15 литра вода, с които се третират около 200 кв.м. Тези дози са препоръчителни през първите 1 – 2 години. След това може да се премине към еднократната обработка със 100 мл/дка през пролетта и третиране на растителните остатъци през лятото без допълнително торене. ОЩЕ ПРЕДИ ЖЪТВА ДАПОДГОТВИМ ОБРАБОТКАТА НА СТЪРНИЩАТА Със заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. на МЗГ министъра на земеделието бяха одобрени условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Тези условия и правила, които са задължителни за фермери и ползуватели на земеделски земи, са групирани в четири национални стандарта. Национален стандарт 2.2 гласи : “Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.” Заораването на остатъците трябва да бъде направено поради важни от агротехническа гледна точка съображения. Преди всичко с него се връщат в почвата извлечените по време на вегетацията хранителни веществанатрупани в стеблата и корените, задържа се почвенатавлага, а обработката на повръхностния слойпомага заунищожаването на плевелите. Палежите на стърнищата освен, че разрушават повърхностния почвен слой унищожаватцелулозата, от коятосе образува в последствие хумуса. С изгарянето на сламата от 1 дка пшеница например се губят приблизително толкова хранителни вещества, колкото се съдържат в тридесетина килограма NPK.Предвид на сегашните цени на химическите торове, не само палежите, но дори извличането на сламата от полето става икономическинеоправдано. Гореспоменатият стандарт вменява в задължение на земеделските производители дазаорават растителните остатъци. Използуването им като средство за възстановяване на запасите от хранителни вещества обаче, задължително трябва да става със знанието за протичащите в почвата микробиологични процеси. Не е достатъчно остатъците просто да бъдат върнати в почвата. Необходимо е да бъдат и бързо разградени. Защото, ако останат продължително време в неразграден вид, ще предизвикат т.нар. явление азотен глад. Причината е, че в богата на въглерод среда органичният азот се разлага до такава форма, която растенията не могат да усвоят. Азотният глад от своястрана пък блокира усвояването на фосфора и калия. В крайна сметка бавното разлагане на растителните остатъци вместо полза води до компроментиране на следващата реколта. Опитите да се балансира съотношението между азота и въглерода в почвата чрез внасяне на азотни торове само влошава положението, защото последните вкиселяват почвата, съдействуват за развитието на плевелите и вредителите и влошават условията за развитие на почвената микрофлора и фауна. Микроорганизмите са най-ефективното средство за разлагане на растителните остатъци, много по-ефективно, от който и да е минерален тор. Тене само участвуват в процесите на минерализацията на органичните вещества и образуването на хумуса, но и балансират пропорцията на хранителните елементи в него. Почвените микроорганизми извършват фиксация на азот от въздуха, благодарение на отделяните от тях ензими Ureаsa и Nitrogenаsa. Така се балансира съотношението между въглерода и азота в почвата, катосе ограничава по време и мащаби недостига на азот в усвоимаформа.За съжаление поради химизацията на земеделието през последните десетилетия броят на почвените микроорганизми рязко намаля, с което се затрудни симбиозата между тях и растенията. Това поражда нуждата от директно хранене на растенията, коетоизисква постоянно увеличаващи се норми на торене. Принудителлното приемане на изкуствени хранителни вещества от своя повишава заболеваемостта на растенията и води до използуването на все повече и повече препарати за растителна защита. Нарушеният оптимум на почвената микрофлора и фауна,налага да се търсят скъпоструващи решения за вече трудно понасяните от растениятапериоди на засушаване. На българския пазар вечесе предлагатняколко препарата, които съдържат необходимите за разлагането на органиката микроорганизми и един от тях е бактериалния тор BactoFil. При обработката на остатъците с негоразлагането протича вместо за около година само за 40-50 дни, което означава че експолатацията на площитеможе да продължи още през есента на текущата година. Третирането не изисква нова техника, като може да бъде използувана наличната техника за внасяне на препаратите за растителна защита. Обработката започва с раздробяването на остатъците по време на прибирането на реколтата. Това е необходимо за да се улеснят почвените обработки. Още по време на жътвата или веднага след нея се извършва напръскането на насечените остатъци, като целта е те да бъдат обработени доколкото е възможно по-равномерно. Дозировката е 100 мл/дка от препарата, разредени в 20 –40 литра нехлорирана вода. Няма опасност от предозирване.Препоръчително е обработката на растителните остатъци да става привечер, рано сутрин, късно след обяд, вечер или в облачно или дъждовно време. Веднага след напръскването остатъците трябва да бъдат заорани, тъй като слънчевите лъчи имат обеззаразяващо действие и могат да унищожат бактериите. Заораването се извършва с плуг или с дискова брана. Фирмата-собственик на препарата е разработила и специална разпръсвателната система BactoFil Jet, която позволява пръскането и заораването да се извършват с една операция. Системата се състои от помпа, свързана с акумулатора на трактора, маркучи, регулатор на налягането и тръба с два комплекта дюзи.За резервоар се ползуват свободни пластмасови или метални бидони, които се закрепват към трактора, на процепа на браната (плуга) или на всяко друго подходящо място, което механизатора сметне за подходящо. С помощта на метални пластини, които влизат в комплекта, тръбата с разпръсвателните дюзи се монтира към челната част към браната или плуга, така че да може да разпръсква препарата върху насечените растителни остатъци. Системата се произвежда в няколко варианта, които са е съобразени със захвата на браната. Освен, че BactoFil Jet позволява пръскането и заораването на остатъците да става с едновременно, той има две много съществени предимства – първо. със систематаможе да се работи по всяко време на денонощието и при всякакви климатични условия и второ.количеството на използуваната вода може да се намали до 5 л/дка. Зареждането на резервоара с около 1 тон вода позволява да се обработят с едно зареждане около 200 дкаили на практикада се работи цял ден. Системата може да се ползува и за растителна защита, като в зависимост от нуждитетръбите с дюзите могат да се поставят в хоризонтално или вертикално положение. Най- благоприятните за развитието на микроорганизмите са неутралните и леко киселите почви с рН от 5,0 – до 8,0, температура - 22 – 28 градуса по Целзий, умерена влажност и поне 1% хумусно съдържание. С разлагането на растителните остатъци отпада и необходимостта от есенно торене. Обработените с BactoFil растителни остатъци, подобряват съществено структурата на почвата. Всички потребители отбелязват, че само след две-три обработки почвата става по-лека за обработка като се постига и осезаема икономия на горивопри оран.